आधार भारताचा (१९९९)

Aniruddha Desai

 वाडवडिलांची | पडीक जमीन |

विकली बापानं | गुंठ्यावारी ||

जिरायती होती | आधी कवडी मोल |

आले लाख मोल | गुंठ्यावरी ||

बक्कळ पैसा | खर्चावा कैसा |

एवढीच चिंता | सर्वा लागे ||

View original post 160 more words